Nasza firma w pełni szanuje prywatność swoich klientów. W celu zachowania poufności wszystkich informacji, które nam przekazujesz, ściśle przestrzegamy poniższej Polityki prywatności opisanej poniżej.

Zakres stosowania Polityki prywatności

Aby użytkownicy witryny mogli przesyłać informacje, a serwer pozostawił dane osobowe.

Zawartość zbioru informacji

Po złożeniu zamówienia zbieram Twoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy, adres odbiorcy, telefon i tak dalej.

Nasza firma może automatycznie otrzymywać i zapisywać informacje zawarte w logu Twojej przeglądarki lub serwera, w tym między innymi Twój adres IP, informacje zawarte w firmowych plikach cookie oraz zapisy odwiedzonych stron internetowych.

Ochrona i wykorzystanie informacji

Opisane powyżej informacje zebrane przez naszą firmę będą wykorzystywane do:

 1. Świadczenie usług produktowych klientom;
 2. dostarczanie klientom produktów, zachęt i usług dystrybucyjnych;
 3. Świadczenie innych usług na rzecz klientów.

Posiadane przez naszą firmę informacje dotyczące klienta będą traktowane jako poufne, z wyjątkiem następujących okoliczności:

 1. Zgadzasz się na udostępnienie informacji stronie trzeciej;
 2. Produkt i usługi, o które prosiłeś, mogą być oferowane tylko po ujawnieniu twoich informacji;
 3. Informacje są odpowiednio ujawniane przez naszą firmę w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo, na zlecenie uprawnionego organu lub w ramach postępowania sądowego;
 4. W przypadku, gdy nasza firma jest prawnie zobowiązana do ujawnienia informacji stronie trzeciej w okolicznościach, w których nasza firma odkryje naruszenie warunków świadczenia usług lub jakichkolwiek innych przepisów dotyczących korzystania z produktów i usług naszej firmy;
 5. W celu ochrony interesów klientów i opinii publicznej w nagłych przypadkach;
 6. Wszelkie inne okoliczności, w których nasza firma uzna za konieczne opublikowanie, zestawienie lub ujawnienie informacji o osobie.

Zasady dotyczące poczty elektronicznej

Zobowiązujemy się do zachowania poufności Twojego adresu e-mail. Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie dzierżawimy naszych list subskrypcyjnych stronom trzecim i nie będziemy w żadnym momencie przekazywać danych osobowych osobom trzecim, agencji rządowej lub firmie, chyba że jest to ściśle wymagane przez prawo.

Będziemy wykorzystywać Twój adres e-mail wyłącznie w celu dostarczania aktualnych informacji o naszych produktach.

Będziemy przechowywać informacje, które przesyłasz pocztą e-mail, zgodnie z obowiązującym prawem federalnym.

Zgodność z CAN-SPAM

Zgodnie z ustawą CAN-SPAM, wszystkie e-maile wysyłane z naszej organizacji będą jasno określać, od kogo pochodzi e-mail oraz zawierać jasne informacje, jak skontaktować się z nadawcą. Ponadto wszystkie wiadomości e-mail będą zawierać zwięzłe informacje o tym, jak usunąć się z naszej listy mailingowej, aby nie otrzymywać od nas dalszych wiadomości e-mail.

Wybór / rezygnacja

Nasza witryna zapewnia użytkownikom możliwość rezygnacji z otrzymywania wiadomości od nas i naszych partnerów, czytając instrukcje rezygnacji z subskrypcji znajdujące się na dole każdej otrzymywanej od nas wiadomości e-mail w dowolnym momencie.

Użytkownicy, którzy nie chcą już otrzymywać naszego biuletynu lub materiałów promocyjnych, mogą zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji w wiadomości e-mail.

Zmiany w polityce prywatności

Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany swojej Polityki prywatności.

Skontaktuj się z nami

Jeśli okaże się, że Twoje prywatne informacje są nieprawidłowo ujawniane lub nie chcesz już akceptować usług firmy lub do naszej polityki prywatności jakichkolwiek komentarzy lub sugestii, wyślij wiadomość e-mail do naszej firmy, będziemy na czas.

Zasady i Warunki

 1. ZASADY I WARUNKI, KTÓRE NALEŻY ZARZĄDZAĆ - Niniejsze warunki stanowią ostateczne i kompletne porozumienie stron i żadne warunki w jakikolwiek sposób modyfikujące lub zmieniające postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie nie będą wiążące dla naszej firmy, chyba że zostaną sporządzone na piśmie oraz podpisane i zatwierdzone przez urzędnika lub inną upoważnioną osobę w naszej firmie. Żadna zmiana któregokolwiek z tych warunków nie będzie modyfikowana przez wysyłkę towarów przez naszą Firmę po otrzymaniu zamówienia Kupującego, żądania wysyłki lub podobnych formularzy zawierających drukowane warunki dodatkowe lub sprzeczne z niniejszymi warunkami. Jeżeli jakikolwiek warunek, klauzula lub postanowienie zostanie uznane za nieważne przez właściwy sąd, takie oświadczenie lub stwierdzenie nie wpłynie na ważność jakiegokolwiek innego warunku, klauzuli lub postanowienia zawartego w niniejszym dokumencie.
 2. PRZYJĘCIE ZAMÓWIEŃ - Wszystkie zamówienia podlegają pisemnej weryfikacji ceny przez upoważniony personel naszej firmy, chyba że zostanie zaznaczone na piśmie jako wiążące przez określony czas. Wysyłka towaru bez pisemnej weryfikacji ceny nie oznacza akceptacji ceny zawartej w zamówieniu.
 3. ZAMIANA - Nasza firma zastrzega sobie prawo, bez wcześniejszego powiadomienia, do zastąpienia alternatywnego produktu podobnego rodzaju, jakości i funkcji. Jeśli Kupujący nie zaakceptuje zamiennika, Kupujący musi wyraźnie oświadczyć, że żadna zamiana nie jest dozwolona, gdy kupujący prosi o wycenę, jeśli taka prośba o wycenę została złożona lub, jeśli nie została złożona prośba o wycenę, podczas składania zamówienia w Nasza firma .
 4. CENA - Podane ceny, w tym wszelkie opłaty transportowe, są ważne przez 10 dni, chyba że zostały określone jako wiążące przez określony czas na podstawie pisemnej wyceny lub pisemnego potwierdzenia sprzedaży wydanego lub zweryfikowanego przez urzędnika lub inny upoważniony personel naszej firmy. Cena określona jako wiążąca na określony okres może zostać odwołana przez naszą firmę, jeśli odwołanie zostanie dokonane na piśmie i zostanie wysłane do Kupującego przed datą otrzymania pisemnej akceptacji ceny przez naszą firmę. punkt wysyłkowy. Nasza firma zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień w przypadku, gdy ceny sprzedaży, które są niższe niż podane ceny, są ustalane przez przepisy rządowe.
 5. TRANSPORT - O ile nie postanowiono inaczej, nasza firma kieruje się własnym osądem przy określaniu przewoźnika i trasy. W każdym przypadku Nasza Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ani nadmierne opłaty transportowe wynikające z jej wyboru.
 6. OPAKOWANIE - O ile nie postanowiono inaczej, nasza firma będzie przestrzegać tylko swoich minimalnych standardów pakowania dla wybranej metody transportu. Koszt każdego specjalnego opakowania, załadunku lub usztywnienia zamówionego przez Kupującego zostanie opłacony przez Kupującego. Wszystkie koszty pakowania i wysyłki wyposażenia specjalnego Kupującego pokrywa Kupujący.
Polski
English Español Português do Brasil Русский Français Deutsch 日本語 한국어 العربية Italiano Nederlands Ελληνικά Svenska ไทย Türkçe हिन्दी Bahasa Indonesia Bahasa Melayu Tiếng Việt 简体中文 বাংলা فارسی Pilipino اردو Українська Čeština Беларуская мова Kiswahili Dansk Norsk Polski